Välkommen till Skolhusgruppen

Skolhusgruppen är en ideell förening och ett professionellt nätverk som fokuserar på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Alla typer av miljöer för utbildning - från förskola till högskola. Vi utbyter kunskap vid konferenser, studieresor och diskussionskvällar. Vi samarbetar med myndigheter och organisationer som på ena eller andra sättet engagerar sig i den fysiska skolmiljön. Vi hoppas på sikt att tillsammans med dem skapa ett Nationellt Centrum för lärmiljöer.

Nyheter

2016

Likt fågel Fenix reser sig en ny Tiundaskola ur askan. I Uppsala rev man Tiundaskolan och bygger nu en ny skola på samma plats. Skolfastigheter i Uppsala bjuder på hela förloppet med text och bilder på sin hemsida. Den ska stå klar till hösten 2018. Då får vi se till att göra studiebesök där!
Läs om Tiundaskolan!
 

Läs hela inlägget »

Skolans materiella förutsättningar - en förbisedd ojämlikhet
En viktig artikel av Pär Isling Poromaa, skolmiljön - den fysiska miljön är avgörande för skolans resultat. Inte bara lärarnas kompetens, så som det ser ut i den allmänna debatten.
Vi i Skolhusgruppen är glada att Pär kommer att medverka i vår antologi som nu är på gång.
Länk till artikeln

Läs hela inlägget »

En god arbets- och lärmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Från och med den 1 november 2015 är det möjligt att söka bidrag för att rusta upp skollokaler. Från och med 1 juni 2016 är det även möjligt att söka bidrag för upprustning av utemiljöer. (Citerat från Boverkets hemsida)
Länk till Boverket

Läs hela inlägget »

Sammanfattning av mötena (från 2016-09-12) om tävlingen som Skolhusgruppen planerar om Temporära skolbyggnader. 

Mötet med skolhusgruppen: 
Syftet med skolhusgruppsmötet var att känna av pulsen kring frågan om tillfälliga skol- och förskolelokaler (moduler/paviljonger) inför formandet av en arkitekttävling.
Det fanns olika parter representerade på mötet; kommuner, arkitekter, tillverkare m.m. som kunde bidra med sina aspekter på ämnet. Alla var eniga om att vilja förbättra läget. Efter intensiva och långa diskussioner dök det upp många olika synpunkter kring problemen samt lösningarna. Frågan var vad man skulle fokusera på, och vad man kunde förvänta sig att tävlingen skulle generera.
Några huvudpunkter:

  • Liten och verklighetsnära – eller stort och visionärt? Var i skalan och inom vilka tidsramar ska tävlingen fokusera på?
  • Verksamhetsanpassat (pedagogerna), arkitektoniskt, snabbt och ekonomiskt.Viktiga förutsättningar för tävlingen.
  • Innovativare lösning. Inte begränsas till befintliga moduler/paviljonger, ta ett större grepp. Skapa helt nya prefab-lösningar? Eller se på ombyggnader av befintliga lokaler eller andra lösningar inom staden?
  • Kravställande dokument eller underlag, efterfrågades från beställarsidan för stöd i upphandlingen av paviljonger. Utöver det så är det viktigt att det går snabbt, håller budget (/läsår/barn) och uppfyller minimikrav, vilket den nuvarande lösningen gör...

Fram till den 20:e november kan alla tipsa om möjliga aktörer (tillverkare/leverantörer/beställare m.fl.) för sponsring och engagemang. I det tidiga skede som vi befinner oss i nu skulle de kunna vara med och forma tävlingen. Vi är också väldigt tacksamma om folk skulle vilja hjälp till i arbetet med tävlingen.
Maila Joung-Min eller Lars om ni har några tips på vem ni tror är intresserade och på vilket sätt, om ni själva är intresserade eller om ni har några frågor. 
 
Mötet med Sveriges Arkitekter:
Julia Hertzman (Projektledare tävlingar) och Sandra van Rooij Edfelt (Processledare tävlingar) på Sveriges Arkitekter hade möjlighet att träffa några av oss från styrelsen, tidigare under dagen innan medlemsmötet, där de visade stor entusiasm för en eventuell tävling kring det aktuella temat.
Efter att ha talat brett kring ämnet så konstaterades det att det fanns väldigt mycket kvar att fatta beslut kring. Skulle det vara en ”idétävling” eller ”projekttävling”? Hur stor är omfattningen? Det positiva med att ha det som projekttävling skulle vara att tävlingsdeltagarna troligtvis skulle investera mer i förslagen då man kan se ett fortsatt samarbete med något som byggs på riktigt.
Frågorna som vi skulle ta med oss var:

  • Vad vi vill med en tävling? 
  • Vad ska den innefatta?
  • Vilka aktörer kommer att vara involverade? (som kommer att kunna påverka tävlingen, antingen i form av sponsring eller medverkan)

Skolhusgruppen skulle återkomma med tydligare riktning i vad vi vill med tävlingen och förslag på potentiella aktörer för tävlingen (SA skulle sedan hjälpa oss att formalisera arrangörskapet med aktörerna och ge oss en offert på sitt arbete).   
 

Läs hela inlägget »

Skolhusgruppen arrangerar en studieresa den 27 oktober till tre nya skolor: Fredrik Bremergymnasiet i Haninge, Glömstaskolan i Huddinge och Rikstens skola i Botkyrka. Medlemmar 700:-, ej medlemmar 850:-
Läs inbjudan här!
Anmälan 

Läs hela inlägget »
Karolina Lorentzi, Lars Lindstaf, Johanna Ahlfors och Josefin Häggdahl Karolina Lorentzi, Lars Lindstaf, Johanna Ahlfors och Josefin Häggdahl

På Skolhusgruppens möte presenterade två studenter från KTH Högskoleingenjörsutbildingen Byggteknik och Design ett examensarbete som var både välgjort och intressant. Johanna Ahlfors och Josefin Häggdahl har studerat och utvärderat arbetsmiljön i en tillfällig och en befintlig skolbyggnad i Vallentuna. De har gjort enkäter till elever och personal om hur de upplever arbetsmiljön med avseende på buller, störningar, temperatur och akustik mm. De har gjort mätningar av desssa aspekter och jämför upplevelse med mätvärden. De har analyserat resultatet och sedan skapat ett eget modulsystem som de presenterar med skisser och ritningar. Presentationen blev sedan avstamp för Skolhusgruppens diskussion kring en arkitekttävling kring temat Temporära skolbyggnader.
Länk till exjobbet 

Läs hela inlägget »

Skolhusgruppen arrangerar ett möte där vi diskuterar denna företeelse. Vi har en tanke om att initiera en arkitekttävling för att få fram intressanta och bättre alternativ, än vad marknaden för närvarande erbjuder. 
Vi vill bjuda in Skolhusgruppens medlemmar och andra intresserade till denna diskussion. Hur kan vi få fram temporära skolbyggnader med en bättre kvalitet? Det räcker inte med att fixa snygga fasader som somliga tillverkare gör. Det handlar ju om funktionen inne i byggnaderna också. Att skoleleverna och lärarna får en rimlig och funktionell arbetsmiljö. 15 år som det tillfälliga bygglovet innebär är en hel uppväxt för ett barn.
Max arkitekter har gjort en utvärdering av modulförskolor med anslag från Stockholms Byggnadsförening. Läs redovisningen före mötet. 

Tid: 12 september kl 18-21
Plats: Tengboms, Katarinavägen 15, plan 9
Anmälan: möteskostnad 100 kr för lätt förtäring

Program för kvällen:

  • Vi inleder med något lätt att äta
  • Studenter från KTH Syd Josefin Häggdahl och Johanna Ahlfors presenterar sitt exjobb "Framtidens modulskola - en jämförande studie av arbetsmiljön i en tillfällig och en permanent skolbyggnad"
  • Diskussion kring hur en tävling om temporära skolbyggnader skulle arrangeras.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Läs hela inlägget »

Malmö har nu beslutat sig för riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor! Hoppas fler kommuner tar efter.
Läs hela dokumentet!
Eller läs Malmös pressmeddelande om detta.
Ur inledningen:
"Barn behöver gott om plats för att leka och utvecklas. Tidigare fanns ingen minimigräns för förskole- och grundskolgårdarnas storlek men nu skärper Malmö kraven på hur stor uteytan ska vara. Stadsbyggnadsnämnden godkände på torsdagen riktlinjer som ska gälla vid nybyggnationer framöver."

Läs hela inlägget »

Danmarks ambassad bjuder in till seminarier i Stockholm och Malmö om skolans miljö.
Några olika danska möbel- och inredningsfirmor visar upp sina produkter kombinerat med kvalificerade föredrag om Framtidens skola.
Klicka på bilden och läs mer, där finns också länk till anmälan.
Eller följ länken

Läs hela inlägget »

Kristoffer Örstadius har skrivit en stor artikel idag i DN om att man inte planerar skolor till barnen när man planerar nya bostäder! Det är verkligen dags att den frågan kommer upp på dagordningen! Vi har ju tjatat en del redan i Skolhusgruppen.
I 60 av de 100 områden där det byggs mest har kommunerna satt skolbarn i baracker, enligt Örstadius, som gjort en undersökning av skolsituationen i de områden där det byggs mest i Sverige.
"Visst hade det varit fint om man hade byggt skolor samtidigt som man bygger bostäder." säger Britt Wiklund, biträdande rektor på Johan Skytteskolan i Älvsjö.
Bra att Örstadius kallar det för baracker, vilket det är. Den poetiska omskrivningen "paviljonger" är det dags att skrota en gång för alla.
Länk till artikeln
 

Läs hela inlägget »

Sveriges Arkitekter arrangerade ett mycket intressant seminarium med rubriken -
"Hur kan kreativa lärmiljöer förbättra skolresultaten?" och i direkt anslutning till detta seminarium hölls ett ytterligare seminarium hos Sveriges Arkitekter -
"6 inspiratörers blixtföreläsningar kring hur vi gestaltar morgondagens skolmiljöer" arrangerat av Giudice Architects.
Följ länken och se de två seminarierna filmade. Mycket bra! Tack Sveriges Arkitekter att ni arrangerar viktiga seminarier i aktuella frågor. Bra att panelen innehöll så olika perspektiv. Ante Runnquists inledande föredrag var speciellt bra. Han ger perspektiv på vad en lärmiljö är. I panelen Emelie Brunge, Petter Brobacke, Matilda Westerman och Olle Burell.
Länk till seminarierna

Läs hela inlägget »

Ny- och ombyggnad av förskolemiljöer, Teknologisk Institut, 21-22 september, Stockholm
Framtidens skol- och förskolemiljöer 2016, Ability Partner 24-25 oktober, Stockholm
Konferens om byggandet av framtidens skolor 2016, Nohr-Con 22-23 november, Stockholm
Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2016, Teknologisk Institut, 30 nov-1 dec, Stockholm
 

Läs hela inlägget »

BUB arrangerar sitt årliga seminarium i Alnarp den 23 november.
Flera av föredragen handlar om skolans utemiljö, med exempel från Stockholm, Karlstad och Malmö. Vi får höra om en skola med taket som lekniljö.
Ett tips, anmäl dig till nätverket, det är gratis och de årliga träffarna är gratis. Alltid angelägna frågor som diskuteras.
Läs mer om årets träff

Läs hela inlägget »

Bygga stad för barn och unga Kurs i Berlin 5 oktober - 8 oktober 2016.
Tankesmedjan Movium arrangerar en kurs i Berlin – en stad där både lekmiljöer och attityder till barns utveckling har internationellt hög renommé. Besök på annorlunda utemiljösatsningar i tättbebyggda stadsdelar – delvis via cykel – bland annat skolgårdar, bygglekplatser, stadsodling och stadsutvecklingsprojekt som ger plats för barn och unga.
Läs mer

Läs hela inlägget »

En alldeles ny bok, en antologi där vi får veta allt om lekplatser. Redaktörer för antologin är Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo. Boken riktar sig till den som arbetar med – eller utbildar sig inom – planering, gestaltning och förvaltning av bebyggd miljö, parker och lekmiljöer, men även till beslutsfattare eller den som har intresse för frågor kring barns plats i staden, synen på barn i samhället, liksom stadens gröna kulturarv och historia och en hållbar stadsutveckling. Boken är utgiven av Byggtjänst.
Länk till mer information

Läs hela inlägget »

Nu finns också bilder från examensutställningen på KTH Arkitektur åk 3 som gjort kandidatarbeten och ritat förskolor, skolor och gymnasium. Nästa år kommer 3-orna att ha skolor som tema igen - och då hänger vi på.
Länk till bilder i galleriet

Läs hela inlägget »

Nu finns det bilder utlagda i galleriet från Herrestaskolan i Barkarby. Studiebesöket var mycket intressant. Vi var ett fyrtiotal besökare från Skolhusgruppen och Ian Craig som varit projektledare berättade om hur projekteringen och bygget gått till, när man byggt Sveriges första skola byggd i massivträ. Bygget går snabbare med massivträ och det är enkelt att bygga om, enklare än i en betongbyggnad. Konsulterna behöver dock tänka i nya banor. 
Känslan i byggnaden var mycket speciell. Så fort man kom in kände man en distinkt trädoft som följde med i hela huset. Allt är byggt i trä! Skolan är ritad av Liljewall arkitekter.
Länk till bilderna i galleriet

Läs hela inlägget »

Den 10 juni disputerar Pär Isling Poromaa på Umeå universitet, pedagogiska institutionen på en avhandling om hur skolan påverkar eleverna. "Den subtila ojämlikheten - om grundskolans materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter".
Han jämför tre olika skolor: en innerstadsskola, en friskola och en förortsskola. Den sociala värderingen av skolans fysiska utseende och kvaliteter och möjligheter påverkar såväl elever som lärare.
Länk till avhandlingen

Läs hela inlägget »

Skolhusgruppen har fått inbjudan till vernissage på Arkitekturskolan på KTH. Det är studenternas arbeten som ställs ut och vi är särskilt välkomna till ritsalen på plan 3, där studenternas arbeten med skolbyggnade ställs ut. Kandidatarbeten årskurs 3. Det var några av dem vi träffade den 19 april. Här kommer uppföljningen.
Tid: 1 juni klockan 16
Plats: Arkitekturskolan ritsalen plan 3

Läs hela inlägget »

RIBA har just givit ut en rappport som handlar om school design. Mycket intressant läsning, som ger goda argument för att den fysiska miljön är superviktig för såväl skolelvernas som lärarnas välbefinnande och för att få bra resultat i skolan. 
Länk till rapporten
I webtidskriften Dezzen presenteras rapporten i korthet, väl värt att läsa.
Länk till artikeln

Läs hela inlägget »

AIX arrangerar ett seminarium den 19 maj, "Vilken plats har skolan i staden?" AIX och gäster pratar arkitektur, stadsutveckling och kulturmiljö. 
Länk till anmälan

Läs hela inlägget »

En intressant artikel i tidskriften The Journal av Peter Lippman om hur välformade gemensamma ytor kan befrämja lärandet i skolan. De gör att eleverna lär sig att arbeta tillsammans.
Länk till artikeln

Läs hela inlägget »

I en artikel i DN den 4 maj skriver Mia Tottmar om Stockholms nya skolplan. Tusentals elever ska få plats i nya skolor när Stockholm expanderar.
En stor karta visar var det behöver byggas skolor under de närmaste åren. Utöver denna plan kommer man också att smälla upp baracker på nästan alla befintliga skolgårdar!
Länk till artikeln.

Läs hela inlägget »

Den 26 maj besöker vi Herrestaskolan i Järfälla kl 13.30 - 16.00
Herrestaskolan i Barkarbystaden är ritad av Liljewall arkitekter och är Sveriges första och största skola som byggts helt i massivträ. Läs mer
Ian Craig, projektledare i Järfälla kommun, visar oss runt.
Kostnad 100 kr för medlemmar och 200 kr för icke medlemmar.
Anmälan är obligatorisk, senast den 25 maj.

Läs hela inlägget »
En glad Elisabet med sitt pris En glad Elisabet med sitt pris

På Skolhusgruppens årsmöte fick Elisabet Andersson vårt nyinstiftade pris: "Högsta betyg stort A" för en mångsidig och omfattande artikelserie i SvD om hopträngda barn i den moderna staden med Stockholms planering i fokus. Välskrivet, kvalificerat och reflekterat. "De tänkte inte på barn när de byggde" om trånga förskolegårdar, "Vi bygger miljöer som vi kommer att ångra", "Flera hälsovinster med gröna gårdar", Bygg för barn, lär av Hamburg och Berlin", "Större fokus på barn efter kritik".
Skolhusgruppen är övertygad om att artikelserien väcker gensvar bland planerare, pedagoger, arkitekter, föräldrar och andra som ansvarar för barnens närmiljö - och att det blir en förändring till det bättre.

Läs hela inlägget »

Skolhusgruppen håller årsmöte den 19 april på den nya och Kasper salinprisbelönta Arkitekturskolan sal A108 klockan 16.00 - 20.30. Vi får träfffa arkitekturstudenter i tredje årskursen och de kommer att presentera skolprojekt som de arbetar med "på ritbordet" inför sin kandidatexamen och vi får också se några projekt från Skolhusgruppens medlemmar "på ritbordet". Efter alla skolprojekten och något litet att äta håller vi ett kort årsmöte. Alla är välkomna!
Anmälan är obligatorisk. Medlemmar ska logga in vid anmälan.

Läs hela inlägget »

Superintressant avsnitt av podcasten Staden #57 som handlar om Staden och skolan. Om hur skolans fysiska form uttrycker sin samtids syn på elever och skolans betydelse. Också om hur skolan förhåller sig till sin omgivning. Reformpedagogik och andra pedagogiska ideal som manifesterar sig i arkitekturen. Här får vi veta hur "flumskolans" arkitektur ser ut!
Staden #57

Läs hela inlägget »

Skolhusgruppen har nu skickat in vårt remissvar på betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö till Kulturdepartementet. Vi har haft ett möte då 15 medlemmar deltog och diskuterade betänkandet ur barnperspektiv. Hur blir barnens livsmiljö? Skolans miljö ute och inne? LOU-frågor, hälsofrågor mm.
Sammanfattningsvis vill vi att Boverket i samverkan med Movium och Folkhälsomyndigheten ska ha utökat ansvar för barns livsmiljö och barns delaktighet i planering.
Vi vill också att Skolverket tillsammans med Boverket ska arbeta fram riktlinjer för barns livsmiljö i skolan. Det krävs en handledning eller vägledning för skolbyggande.
Skolinspektionen bör få ett updrag att aktivt bevaka och utvärdera skolans fysiska miljö.
Vi efterlyser också satsningar på forskning kring barn och unga och deras livsmiljö.
En bättre beställarkompetens önskar vi oss och kunskapsutvecklling kring LOU. Barns delaktighet i planering kräver undervisning i skolan om arkitektur och samhällsplanering. En förbättrad allmänbildning kring arkitektur och samhällsplanering ger i förlängningen såväl bättre rustade beställare och politiker som allmänhet.
Låt ArkDes finnas kvar med sin arkitekturpedagogiska verksamhet baserad på samlingar, basutställning och utställningar.
Läs remissvaret i sin helhet

Läs hela inlägget »

Movium arrangerar en studieresa/kurs till Berlin i vår, 26-29 april. med temat BYGGA STAD FÖR BARN OCH UNGA, och studerar stadslekparker, förskolegårdar, bygglekplatser och stadsrum.
Länk till kursprogram och anmälan
 

Läs hela inlägget »

14-15 mars 2016 Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2016 Teknologisk Institut
14-15 mars 2016 Framtidens skol- och förskolemiljö 2016 Ability Partner
18-19 april 2016 Nya rön om utemiljöns betydelse för barns skolgång SIPU
19-20 april 2016 Konferens om byggandet av framtidens skolor Nohr Con
19-20 april 2016 Bygging av framtidens skole (i Oslo inkl. studietur) Nohr Con
24-25 maj 2016 Attraktiva skolgårdar Teknologisk Institut

Läs hela inlägget »

Svenska Dagbladet publicerar idag och några dagar framöver en artikelserie på Idagsidan om barnens utemiljö i en förtätad stad.
Journalister är Elisabet Andersson och Anna Asker
Första artikeln "De tänkte inte på barn när de byggde"
Andra artikeln "Vi bygger miljöer vi kommer att ångra"
SvD Debatt "Stadsplanerarna missar barnen" av Märit Jansson på SLU
Tredje artikeln "Flera hälsovinster med gröna gårdar"
Fjärde artikeln "Lättare få nya kompisar när gården är stor"
Femte artikeln "Små barn passa icke i städerna"
Sjätte artikeln "Att slå sig är den del av uppväxten"
Sjunde artikeln "Bygg för barn, lär av Hamburg och Berlin"
Åttonde artikeln "Större fokus på barn efter kritik"
Nionde artikeln "Garage och butiker går före barns hälsa"
Tionde artikeln "Farliga lekar har gett roliga minnen"

Läs hela inlägget »

Tid: Torsdag den 18 februari kl 08.00 – 09.00, frukost från 07.45
Plats: Tengbom, Katarinavägen 15, Stockholm
Osa: Tisdag 16 februari. Anmäl dig här >>
Skola och utbildning är en demokratisk grundpelare i samhället. Skolan ska vara en öppen plats där barn, ungdomar och pedagoger möts och lär av varandra. Det finns önskemål att skolbyggnader ska vara öppna och transparenta mötesplatser även i inlärningsmiljön, för att bland annat motverka mobbning och utanförskap. I detta samtal diskuterar vi om framtidens läromiljöer kan vara både öppna och transparenta, samtidigt som de är trygga platser.

Håkan Forsell, urbanhistoriker och författare, leder samtalet och bidrar med synen på skolan som föränderlig miljö. I panelen ingår Lina Swanberg, Arkitekt SAR/MSA, segmentsansvarig för ubildning på Tengbom och Olle Burell, Skolborgarråd (s) i Stockholm och även arkitekt

Läs hela inlägget »

Nu har Skolhusgruppen hållit sitt möte om den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö. Vi ser det ur barnperspektiv - Hur blir barnens livsmiljö? Vilka åtgärder borde förordas för att säkra en god livsmiljö för barnen? Skolhusgruppen kommer att skicka in ett remissvar. Vi undrar varför inte utredningen lagt ett förslag att ge Skolverket och Skolinspektionen direkta uppdrag att ge rådgivning och att bevaka hög kvalitet i skolans fysiska miljö. Vi efterlyser också ett uttalat uppdrag om forskning kring skolans; förskolans, grundskolans och gymnasiets miljöer. Så att kunskap byggs upp i ett eftersatt område.

Läs hela inlägget »

SKL har nyligen givit ut en bok om hygienrum i skolor, lokalåtgätder för en god arbetsmiljö. Matnyttigt för den som planerar skolor. Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnastiken och att många elever inte går på toa under skoldagen. Det finns en hel del saker som fastighetsorganisationerna kan bidra med, dels genom att planera den fysiska miljön men också genom att stödja skolverksamheten. I den här skriften kan du läsa om flera intressanta lösningar för att göra miljön i skolor tryggare.
Beställ den från SKL

Läs hela inlägget »

Nu som E-bok!

Kommande aktiviteter


Årsmöte 14 maj på Bäckahagens skola
All information till vänster på sidan.
Anmälan senast 10 maj. Endast för medlemmar. Bli gärna medlem!

Webbföredrag 28 maj klockan 10-11
Julia Morris från Australien håller webbföredrag på Högskolan i Gävle.
Complexities concerning the measurement of furniture and learning. Considerations for future research.
Anmälan för att få länk till föredraget.

Följ vår Facebookgrupp. Där kan alla gruppmedlemmar bidra med tips, artiklar bilder, inbjudan till seminarier mm.

Skolhusgruppen på LinkedIn

Skolhusgruppen på Instagram
 

Medlem logga in

På Min sida kan medlemmar boka evenemang och uppdatera adress mm
Logga in
 

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter