FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR FUNKTIONELLA FÖRSKOLELOKALER - SLUTRAPPORT
I studien undersöks tre kommuners erfarenheter av framgångsfaktorer för att skapa och använda funktionella förskolelokaler som stöder förskolans utbildningsuppdrag. Två forskare har i studien följt personal och barn från mer traditionella förskoleavdel­ ningar för större barngrupper, till nybyggda förskolelokaler för mindre barngrupper.
Författare är Annika Elm, Fil.dr. och Lena O Magnusson, Fil.dr., båda verk­samma vid Högskolan i Gävle. 
Utgiven av SKR 2024
Länk till rapporten

BARNVÄNLIG BEBYGGD MILJÖ - VAD KRÄVS?  EN KUNSKAPSÖVERSIKT
Barnvänlighet handlar om att skapa förutsättningar för barns meningsfulla och hälsosamma tillvaro och utveckling, att bevara och utveckla strukturer och platser och skapa inkludering. Samtidigt främjar barnvänlighet i den bebyggda miljön en hållbar och demokratisk utveckling ur flera perspektiv och är en förutsättning för att uppnå olika nationella och internationella hållbarhetsmål samt FNs barnkonvention. Denna forskningsöversikt baseras på en genomgång av forskningsresultat från 88 vetenskapliga publikationer om ”child-friendly environments” – här översatt till ”barnvänlig bebyggd miljö”
Författare Märit Jansson och Emma Herbert
Utgiven av SLU 2023
Länk till rapporten

ROBUSTA FÖRSKOLOR, SKOLOR, VÅRD- OCH OMSORGSLOKALER
Skriften är en vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler. Denna vägledning är resultatet från ett projekt vars syfte varit att skapa en handgriplig vägledning för att öka robustheten inom kommunal fastighetsverksamhet kopplat till skolor, förskolor, vård- och omsorgslokaler. Vägledningen har fokus på frågor som rör el och reservkraft, vatten och nödvattenförsörjning, försörjning av varor och material samt öka kunskapen om begreppet krigsorganisation. Projektet har finansierats av Sveriges Kommuner och Regioner. Pontus Palmé, Lars Brånn, Axel Dahl, Dastan Said och Henrik Björk från Ramboll har varit utredare.
Utgiven av SKR 2024
Länk till rapporten

FLEXIBLA GRUNDSKOLOR - UTFORMNING AV GRUNDSKOLOR FÖR FÖRÄNDERLIGA BEHOV
I denna skrift presenteras exempel från ett antal kommuner som aktivt arbetar med flexibilitet i skollokaler. I exemplen beskrivs bland annat hur planeringsprocesserna ser ut och vilka flexibilitetsfaktorer som har beaktas.
Målgrupp för skriften är beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med skolfastigheter inom kommunal sektor. Projektet har finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighets- frågor och syftet är att stödja kommunernas arbete med att skapa flexibla skollokaler som kan anpassas till förändrade behov. Said Ashrafi, Viktor Lindelöw, Viktor Prytz och Josefine Ekmehag, PwC, har varit utredare och skribenter.
Utgiven av SKR 2024
Länk till rapporten

HUR PÅVERKAS LOKALER AV ATT VERKSAMHETER DIGITALISERAS? - FOKUS LÄRMILJÖER
Syftet med projektet har varit att ta reda på hur den pågående och kommande digitaliseringen inom grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet kommer påverka lokalernas utformning inklusive behov av fastighetstekniska lösningar. Rapporten avhandlar funktionalitet, pedagogik, utmaningar och möjliga framtida analysverktyg genom BIM, parametrisk design och simuleringar.
Projektet har initierats och finansierats av Offentliga fastigheter. Här ingår Sveriges Kommuner och Regioner, Fortifikationsverket samt Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter. Utredare och skribent har varit Louise Lindquist Sassene, Sweco, och Saija Thacker, Sveriges Kommuner och Regioner, har varit projektledare.
Utgiven av SKR 2020
Länk till rapporten

SCHOOLS AS COMMUNITY HUBS - BUILDING "MORE THAN A SCHOOL" FOR COMMUNITY BENEFIT
En antologi som handlar om skolans betydelse i samhället på lokal nivå ur australiskt perspektiv och med projekt från Canada, New Zealand, South Korea, United Kingdom och USA. Open access, bara att ladda ner. 

"Focuses on the role of the built environment in supporting school, family, and community partnerships
Offers new insights into planning, designing, governing and managing schools for connected, resilient communities
Provides a spatial perspective on connections between schools and other community services and partnerships."
Redaktörer: Benjamin Cleveland, Sarah Backhouse, Philippa Chandler, Ian McShane, Janet M. Clinton and Clare Newton
Utgiven av Springer 2023
Länk till rapporten

LEKOTOPER EN VÄGLEDNING FÖR NATURLIKA GRÖNA LEKLANDSKAP
Vägledning framtagen av Urbio och Örebro kommun inom det Vinnovafinanserade projektet Hållbara lekmiljöer i staden.
Författare: Mimmi Beckman, planerare parkenheten, Örebro kommun Emma Simonsson, landskapsarkitekt, Urbio
Elise Eriksson, landskapsarkitekt, Urbio

Utgiven av Vinnova 2022
Länk till rapporten

VERKTYG FÖR UTFORMNINGAV FRAMTIDENS SKOLMILJÖER
Att arbeta med utformningen av skolans rum kräver en medvetenhet och förståelse för hur arkitekturen kan stärka det goda lärandet. Med denna frågeställning tog inredningsarkitekten Linda Nilson och arkitekten Madeleine Nordenknekt, båda med lång erfarenhet inom utformning av lärmiljöer, initiativ till följande förstudie. Materialet
i denna förstudie är en sammanflätning av aktuell forskning och egna analyser utifrån våra erfarenheter inom yrkesrollen som skolhusarkitekter.
Författare: Linda Nilsson och Madeleine Nordenknekt
Utigven och finansierad av LBF stiftelse, Liljewalls, 2020
Länk till rapporten

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR FUNKTIONELLA FÖRSKOLELOKALER Delrapport 2021
En stor del av dagens kommunala förskolelokaler är byggda för traditionella förskoleavdelningar om 18-24 barn. Det saknas dock relevanta forskningsresultat till stöd för nybyggnation, vad gäller framgångsfaktorer i att bygga förskolelokaler för mindre barngrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer. Därför har FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor finansierat projektet "Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler". Denna delrapport utgör en första redovisning av projektets delstudie 1.
Författare: Annika Elm och Lena O Magnusson Högskolan i Gävle, utgiven av SKR 2022
Projektet planeras att slutföras under 2023 och då redovisas i en slutrapport.
Länk till rapporten

PEDAGOGISK UTVÄRDERING AV SKOLMILJÖER - Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad
Ett stort gåturprojekt med gåturer i fyra skolor i Stockholmsområdet. Fyra författare professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs på Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Avdelningen för utbildningsvetenskap och arkitekterna Mårten Sundholm Tanja Van de Meulebrouck Stockholms stads utbildningsförvaltning Avdelningen för ekonomi och styrning.
Projektet har utgått från Stockholm stads funktionsprogram för skolbyggnad och utvärderingen har redan inneburit  justeringar av funktionsprogrammet. Ifous har samlat projektgruppen. Utgiven av Gävle University Press 2022. 
Länk till rapporten

 RUM FÖR SKOLANS UTEMILJÖ - Fördjupad analys kring yta för förskolegård och skolgård
Rapporten undersöker vilken forskningslitteratur som finns om storlek på friytor kopplat till barns lek, lärande och hälsa, om måtten kan preciseras beroende på barns ålder, könstillhörighet eller funktionsvariation, samt placeringens och gestaltningens roll i säkerställandet av utemiljöers kvalitet.
Författare är Märit Jansson, Julis Schneider, Fredrika Mårtensson, Maria Kylin och Linnéa Fridell, Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Alnarp 2021, Rapport 2021:4
Länk till skriften

NYA LÄRMILJÖER - FRÅN VISION TILL PEDAGOGIK I TVÅ INNOVATIVA SKOLOR
Professor Anneli Frelin och docent Jan Grannäs, båda på Högskolan i Gävle har genomfört en djupgående utvärdering och analys av designprocess och färdig skolbyggnad i två innovativa skolor: Bobergsskolan och Skapaskolan. 
Forskningsstudien är genomförd med finansiering av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor. Syftet med forskningsstudien är att lyfta fram erfarenheter från två skolors processer att utforma och använda lärmiljöer som stödjer skolornas pedagogiska idé, organisation och arbetssätt.
Målgrupper för skriften är alla professioner som är involverade i att planera, bygga och använda lärmiljöer.
Länk till skriften

SKOLARKITEKTUR - FORMAR DEN OSS?
Jadwiga Krupinska har skrivit en retrospektiv över sitt mångåriga arbete med skolans arkitektur. En historik kring skolbyggandet i Sverige, en sammanfattning av pedagogiska trender i västvärlden och hur de påverkat skolbyggandet. I boken finns också samlat några debattartiklar som Jadwiga Krupinska skrivit genom åren och reflektioner kring forskningen inom området. Appell förlag 2022.
Länk till Appell förlag där boken kan köpas

SKOLGÅRDSGESTALTNINGEN PÅVERKAR ANVÄNDNINGEN
Rut Lindeberg har gjort ett exmensarbete på SLU i Landskapsarkitektur där hon fokuserar på tonåringars utemiljö. Uppsatsens syfte är att undersöka hur gröna kvaliteter tillsammans med en medveten gestaltning för utomhusaktiviteter kan öka användningen av en skolgård på högstadiet. Studien tar fasta på vetenskapliga belägg som stödjer positiva hälsoeffekter när vi vistas i grönska. Uppsatsen genomförs med en undersökande gestaltning av Björkebyskolans skolgård, belägen i Järfälla kommun.
Länk till rapporten

PILOTSTUDIE SÖDRA HEMLINGBY
Rapporten beskriver ett pilotprojekt som genomförts under projekteringsfasen av multifunktionshuset Hemlingborg, som när det står klart ska inhysa förskola, grundskola F-6 och vård- och omsorgsboende. Syftet har varit att skapa ny kunskap om möjliga sätt att skapa mervärde genom samutnyttjande och samverkan med fokus på de gemensamma lokalerna. 
Resultatet av diskussionerna kring Hemlingborg under verksamhetsprojektets första år och som handlar om planer för hubben, för flöden i byggnaden, matsalen, biblioteket och samverkan mellan verksamheter beskrivs. Avslutningsvis presenteras lärdomar för framtiden, där frågor ställs som syftar till att väcka reflektion över de val som kommer att göras framöver beträffande hubben och verksamheterna, med särskilt fokus på grundskolan. Författare Anneli Frelin och Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.
Länk till rapporten
​​​​​​​

LEKA OLIKA - ATT GESTALTA UTEMILJÖER FÖR BARN MED NPF 
Tre studenter på SLU Ultuna, Jenny Hansen, Johannes Karlsson och Klara Kåks, har i ett projektarbete analyserat hur man kan skapa bättre anpassad utemiljö för barn med NPF.
Vi får kunnig vägledning av landskapsarkitektstudenter med gedigen erfarenhet av att arbeta med barn med NPF-diagnoser.
Länk till nedladdning av rapporten

KAPACITETSUTREDNINGAR SKOLLOKALER
Kapacitetsutredningar IDESKRIFT OM EFFEKTIV ANVÄNDNING AV SKOLLOKALER en ny skrift från SKR. Ur baksidestexten:
Att säkerställa en effektiv användning av kommunala verksamhetslokaler är en ständigt aktuell fråga runt om i Sveriges kommuner. En förutsättning för att bedöma en skolas möjligheter till effektiviseringar är kännedom om lokalernas kapacitet och vilka faktorer som utgör flaskhalsar. Denna idéskrift belyser vanliga faktorer som kan begränsa kapaciteten i grund­ skolelokaler och processen för att identifiera dessa.
Länk till SKR, nedladdning av skriften

RUM I FÖRSKOLAN FÖR BARNS LEK OCH LÄRANDE
Boken beskriver, förutom forskning om rum i förskolan, hur barn kan involveras i processer som handlar om rum och förändring, och hur barns upplevelser av rum kan te sig. Utifrån tolv handfasta och inspirerande råd beskriver författarna hur rum kan utformas och hur möbler kan designas för en inbjudande och inkluderande förskola med lärande och lek i fokus.
Den här boken vänder sig till dig som förskollärare eller rektor i förskolan. Men även du som arbetar i skolan, leder pedagogiska utvecklingsarbeten eller ritar och designar förskolor, får här vägledning i hur rum som går i linje med styrdokument och pedagogik kan utformas. Författare är Mia Heikkilä, Jennie Schaeffer, Karin Saler, Malin Lindberg, Jens Engman och Anne Lillvist
Länk till förlaget där boken finns att köpa
 

GOD INOMHUSMILJÖ I FÖRSKOLA OCH SKOLA - EN HANDBOK FÖR LJUS, LJUD OCH LUFT
Länsstyrelsen i Dalarna har deltagit i EU-projektet EFFECT4buildings och bl a inriktat sig på god inomhusmiljö i förskola och skola, med ljus, ljud och luft i fokus. Inom ramen för projektet har man även tagit fram en efterlängtad handbok i samarbete med experter inom respektive område.
Handboken är tänkt att användas i planering, upphandling och uppföljning av om- och nybyggnadsprojekt inom skolan. Att den fysiska läromiljön är viktig i skolan har börjat uppmärksammas alltmer på senare tid och handboken bidrar till kunskapsökning hos dem som är intresserade av en god inomhusmiljö i förskola och skola..
Länk till rapporten
 

EVALUERING AF UNIVERSET
En mycket ingående utvärdering av en nybyggd skola i Köpenhamn presenteras i denna skrift. Elever och lärare på högstadiet har intervjuats och man har tittat på hur lokalerna används och möblerats och frågat hur det funkar i praktiken. Lärmiljöns förhållande till pedagogiken tas särskilt upp i intervjuer med lärare. Sammantaget en mycket lärorik och intressant rapport.
Rapporten är sammanställd av Annika Klæmintsdóttir Olsen og Nicolai Carlberg, carlberg | christensen på uppdrag av Köpenhamns kommune.
Länk till rapporten

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR SKOLHUSET - ARVIKA NYA HÖGSTADIUM
En rapport som speglar det pedagogiska program som arbetats fram för ett nytt högstadium i Arvika. Huset byggs nu och ska vara klart 2021 till höstterminen. Arbetet med det pedagogiska programmet har skett 2019-2020. Designprogrammet har utvecklats genom att definiera skolans verksamhet och organisation samt förtydliga funktioner och den rumsliga organisationen som påverkar lärmiljön. Rapporten och designprocessen är ett ambitiöst försök att skapa evidensbaserad skoldesign, att låta forskning om skolmiljöer påverka innehållet. Miljöpsykologi, effektforskning, innovationer och ett tvärvetenskapligt synsätt.
Bakom rapporten står Paradis produktion, Brunnberg och Forshed, Serneke, Arvika Fastighets AB och Arvika kommun.
Författare är Frida Brismar Pålsson.   Länk till rapporten

UTEOMRÅDER I SKOLER OCH BARNEHAGER - HVORDAN SIKRE KVALITET I UTFORMINGEN?
En norsk rapport som går igenom strategier för hur skolgården kan göra barn och unga mer fysiskt aktiva. Forskare från NMBU har studerat hur uteområden i norska skolor och förskolor kan bidra till att motverka den stadigt ökende inaktiviteten, och skapa god helsa og trivsel. Det har resulterat i uppdaterade rekommendationer för uteområdenas innehåll og storlek.
Läs mer om rapporten och ladda ner den via länken

INKLUDERANDE LÄRMILJÖER - EN ARQ-RAPPORT
Här är en rapport från två arkitekter på White arkitekter Filiz Coskun och Johanna Hallgren. Trots tydlighet i lagen är långt ifrån alla Sveriges skolor inkluderande. Idag brister skolan i tillgänglighet för elever med funktionsvariationer. Hur bör en skola gestaltas med syftet att stödja inlärningen för elever med andra förutsättningar? I den frågan började intresset för denna studie. Resultatet blev ett gestaltnings- och ett processverktyg för skolarkitekter och skolplanerare.
En ARQ-rapport publicerad 2019.
Ladda ner rapporten

NATIONELLT CENTRUM FÖR LÄRMILJÖER - GENOMFÖRD FÖRSTUDIE UNDER 2019
SKL har publicerat rapporten Nationellt centrum för lärmiljöer – en genomförd förstudie 2019. Nu får vi hoppas att den tas emot positivt av regeringen och att Skolverket får ett formellt uppdrag, så som förstudien föreslår. 
Lars Benon arbetade med förstudien under första halvåret 2019. Suzanne de Laval medverkade i ett forskarseminarium som arrangerades inom förstudien. Helén Örtegren och Christin Appel på SKL har slutfört förstudien. Skolhusgruppens medverkan i en samrådsgrupp kring ett Nationellt centrum nämns i rapporten.
Ladda ner rapporten

IFOUS FOKUSERAR - SKOLMILJÖER - UTVÄRDERING OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING I FYSISK SKOLMILJÖ
En forskningsstudie då nio skolor utvärderats och analyserats med hjälp av gåturer. 50 gåturer har genomförts under hösten och vintern 2018-2019. Författare är Suzanne de Laval arkitekt och tekn.dr, Anneli Frelin professor i didaktik och Jan Grannäs docent i didaktik. Projektet är tvärvetenskapligt och praktiknära.
Till projektet har en videofilm producerats. Länk till filmen
Ladda ner rapporten

FÖRSKOLANS FYSISKA MILJÖ - EN KUNSKAPSÖVERSIKT OCH FÖRSLAG TILL UTVÄRDERING
En kunskapsöversikt och förslag till utvärdering av förskolans fysiska miljö, gjord av Suzanne de Laval på uppdrag av SKL Detta är en sammanställning av dokumenterad kunskap baserat på främst forskning om utformning och användning av förskolans lokaler. Parallellt med akademiska forskningsstudier, pågår det omfattande utvecklingsarbete runt om i kommunerna. Några exempel från kommuner presenteras. 
Rapporten kan laddas ned gratis från SKL:s webbutik

SKOLLOKALERNAS BETYDELSE FÖR LÄRANDE - EN KUNSKAPSÖVERSIKT ÖVER FORSKNING OCH UTVECKLINGSPROJEKT
Kunskapsöversikten är gjord på uppdrag av SKL. Suzanne de Laval har sammanställt kunskapsöversikten som avslutas med ett förslag till hur vi ska bygga upp forskning, utvecklingsprojekt, rådgivning och annan gemensam kunskapsutveckling kring skolbyggande. Sverige ligger långt efter de övriga nordiska länderna när det gäller att sprida kunskap om våra lärmiljöer, den fysiska lärmiljön.
Rapporten kan gratis laddas ner från SKL:s webbutik
 

SKOLANS NYA RUM - EN ANTOLOGI OM SAMSPELET MELLAN PEDAGOGIK OCH ARKITEKTUR
Skolhusgruppen har initierat denna nya antologi som belyser en lång rad aspekter på skolan, skolbyggnaden och dess betydelse för lärande och för pedagogik. I syfte att skapa bättre skolor behöver pedagoger, planerare, arkitekter, forskare, miljöpsykologer, förvaltarre och skolhuvudmän mötas och utbyta erfarenheter. I "Skolans nya rum" har några av dessa experter samlats kring frågor som rör hur arkitektur kan stödja pedagogik och tillmötesgå barns och ungas behov. Femton författare har bidragit med texter: Morgan Andersson, Patrick Bjurström, Emilia Hallin, Inge Mette Kirkeby, Thorbjörn Laike, Lars Lindstaf, Mikaela Lingvall, Karin Manberger, Frida Brismar Pålsson, Ante Runnquist, Mie Svennberg, Mania Teimouri, Catrin Tufvesson och Anna Törnquist. Redaktör för antologin är Suzanne de Laval. Boken kan beställas från Bokus och från Adlibris
 

KLASSRUM MED HIMLEN SOM TAK - En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan
Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland barn i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.
Kunskapsöversikten visar att evidensen är tillräckligt stark för att konstatera att utomhusundervisning bidrar positivt både indirekt och direkt till skolprestation och skolresultat.
Rapporten kan laddas ner via länken

GRUNDSKOLOR OCH FRIYTOR - nationell kartläggning och uppföljning av grundskoleelevers tillgång till friytor 2014-2017
Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Boverket genomfört en nationell kartläggning av grundskolornas friytor för de tre läsåren 2014-2015, 2015-2016 och 2016-2017. Statistiken syftar till att ge en nationell bild av situationen vad gäller grundskoleelevernas tillgång till utomhusmiljön, hur den varierar regionalt och hur den påverkas över tid i takt med att befolkningen och bostadsbyggandet ökar. Studien visar att tillgången till friyta minskar över tid. Från 2014-2017 har den genomsnittliga friytan per elev minskat med 3,7 kvadratmeter. I studien har man också studerat förhållandeet mellan hårdgjord mark och grönytor på skolgårdarna och närheten till grönområden från skolan.
Rapporten kan laddas ner via länken
 

DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN - OM GRUNDSKOLORS MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ELEVERS UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
Doktorsavhandling på Umeå universitet av Pär Isling Poromaa. En jämföresle mellan tre olika skolor, en innerstadsskola, en friskola och en förortsskola. Han visar hur den fysiska miljön påverkar såväl elever som lärare på flera olika plan. Utgiven 2016.
Länk till avhandlingen

CLEVER CLASSROOMS
En ny forskningsrapport från University of Salford i Manchester där forskarna har utvärderat en lång rad skolbyggnader och visar att en god fysisk skolmiljö, särskilt ett bra klassrum, ger bättre resultat i skolan.
Läs mer och ladda hem rapporten!
Ladda ner rapporten
 

TO ÅR PÅ TAKET
Läs om utvärderingen av Soria Moria en förskola i Trondheim som under fem år bedrev förskola med förskolegård på taket. Efter två år gjordes en omfattande utvärdering av både hur det fungerade och även ur säkerhets- och arkitektsynpunkt. Många goda råd finner vi här.
Författare är Kristin Eimhjellen, leder for SORIA MORIA barnehagen fra 1989 til 1994. Sigbjørn Berstad, arkitekt og ansvarlig for prosjekteringen av barnehagen, Voll Arkitekter AS, Trondheim. Oddgeir Øyen, Sikkerhetsansvarlig for StatOil, Trondheim, 1992
Hildegunn Vågå, medlem av Brukerrådet og foreldre til 2 barn i barnehagen 1992. Hanne Wilhjelm, arkitekt 1. amanuensis emerita, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Initiativtagare till denna utgåva tillsammans med docent Maria Nordström, Sveriges Landbruksuniversitet, Alnarp. Länk till rapporten
 

LÄRANDE OCH FYSISK MILJÖ - EN KUNSKAPSÖVERSIKT OM SAMSPELET MELLAN LÄRANDE OCH FYSISK MILJÖ I FÖRSKOLA OCH SKOLA
Pia Björklids klassiker från 2005 finns nu tillgänglig att ladda ner via Skolhusgruppen. Kunskapsöversikten beskriver forskning om samspelet mellan barns lärande och fysisk miljö i förskola, grundskola och fritidshem med angränsande utemiljöer.
Boken gavs ut av Myndigheten för skolutveckling.
Länk till Lärande och fysisk miljö

VÄRDERINGSVERKTYG FÖR TILLGÄNGLIG UTBILDNING - Handledning
Handledning för värdering av miljön i förskola, skola och fritidshem sammanställd och utgiven av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. I värderingsverktyget bedöms förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö.
Skolhusgruppen delade på sitt årsmöte 2017 ut Högsta betyg Stort A till SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten för ett Värderingsverktyg som tar ett helhetsgrepp på lärmiljön. Den fysiska miljön är en viktig del och den synliggörs i värderingsverktyget. 
Länk till information och rapporten

PLATS FÖR LEK - SVENSKA LEKPLATSER FÖRR OCH NU
En antologi där vi får veta allt om lekplatser. Redaktörer för antologin är Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo. Boken riktar sig till den som arbetar med – eller utbildar sig inom – planering, gestaltning och förvaltning av bebyggd miljö, parker och lekmiljöer, men även till beslutsfattare eller den som har intresse för frågor kring barns plats i staden, synen på barn i samhället, liksom stadens gröna kulturarv och historia och en hållbar stadsutveckling. Boken är utgiven av Byggtjänst 2016.
Länk till mer information
 

BETTER SPACES FOR LEARNING
En rapport utgiven av RIBA, Royal Institute of British Architects, som handlar om vikten av väl designad skolmiljö. Här får vi goda argument för att bra fysisk miljö i skolan är viktig för såväl elevernas som lärarnas välbefinnande samt att det förbättrar rsultaten i skolan när eleverna kan koncentrera sig och må bra. Författare är Emilia Plotka och den är utgiven i maj 2016.
Länk till rapporten

BYGGA STAD FÖR BARN
En kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys. Författare är Suzanne de Laval och rapporten är utgiven av Arkus. Rapporten tar upp det brännande och högaktuella ämnet hur vi planerar för barn, hur vi gjort tidigare under 1900-talet och visar på den aktuella forskning och forskningslitteratur som finns och användbara metoder för delaktighet.
Länk för att beställa boken
 

HYGIENRUM I SKOLOR
SKL har nyligen givit ut en bok om hygienrum i skolor, lokalåtgätder för en god arbetsmiljö. Matnyttigt för den som planerar skolor. Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnastiken och att många elever inte går på toa under skoldagen. Det finns en hel del saker som fastighetsorganisationerna kan bidra med, dels genom att planera den fysiska miljön men också genom att stödja skolverksamheten. I den här skriften kan du läsa om flera intressanta lösningar för att göra miljön i skolor tryggare.
Länk för att beställa boken

GÖR PLATS FÖR BARN OCH UNGA! BOVERKETS/MOVIUMS VÄGLEDNING 
Nu finns en nationell vägledning för dig som arbetar med planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljöer med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. Den har tagits fram i ett samarbete mellan Boverket och Movium på uppdrag av regeringen.
Ladda ner den gratis, eller köp en tryckt vägledning
 

SKOLGÅRDEN - FÖRVALTNING OCH UTVECKLING
En handledning för den som utvecklar och förvaltar skolgårdar och förskolegårdar. Författare är Lena Jungmark och Petter Åkerblom, utgivare är SKL.
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand. Skolgården är dessutom en viktig lärandemiljö för verksamheten..
Beställ boken
 

FÖRSKOLA, FORM, PEDAGOGIK
En ny rapport av Helena Westholm och Petter Rydsjö om erfarenheter från energieffektiva byggnader. Här studeras några av de nya energisnåla förskolor som byggts de senaste 5 åren. Utformningsaspekter som är relaterade till energibesparing, till exempel kompakt form, vindfång, fönsterutformning, belysning, solvärme studeras i förhållande av vad de kan betyda för den dagliga verksamheten och pedagogiken på förskolor.
Projektet har finansierats av Arkus och Lågan.
Länk till rapporten
 

SKOLANS OCH FÖRSKOLANS UTEMILJÖER
Antologin Skolans och förskolans utemiljöer. Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö - speglar innehållet i konferensen "Konkurrensen om marken. Hur försvarar vi rätten til bra utemiljöer i skola och förskola?" som Skolhusgruppen arrangerade tillsammans med Movium och Arkus i november 2013.

En antologi med elva författare – arkitekter, landskapsarkitekter, lokalplanerare, miljöpsykolog, pedagog, folkhälsovetare, kulturgeograf och demograf. Flera aspekter på varför skolgårdar och förskolegårdar är viktiga att värna om för barnens skull diskuteras. Utemiljöns centrala betydelse för lek och lärande tas upp. Inte minst belyses varför barn och unga behöver kunna röra sig ute på egen hand där de bor.

För hälsans skull, för sin motoriska, sociala och intellektuella utvecklings skull och för att lära känna och utforska sin närmiljö. Vad säger lagstiftningen? Vad behöver man tänka på? Var fattas besluten och hur får vi ut kunskapen till beslutsfattarna? Den här antologin visar på behovet av och vägarna till en barnvänligare stadsplanering och samhällsutveckling på barns och ungas villkor och hur man samverkar med barn och unga i praktiken.
Ladda ner antologin
Beställ den som trycksak
 

HUR KAN SKOLANS ARKITEKTUR STÖDJA LÄRANDET?
Hur kan skolans arkitektur stödja lärandet? Denna fråga ställer sig arkitekter, pedagoger, kommunala och privata byggherrar, forskare m.fl. Skolhusgruppen har varit den samlande gruppen som tagit initiativet till och huvudansvaret för att arrangera det seminarium som genomfördes den 16 november 2010 på Arkitekturmuseet och som redovisas i denna rapport.
Medarrangörer till seminariet har varit Lärarförbundet, Sveriges Arkitekter - ARKiS Arkitektur i skolan, Movium - Centrum för stadens utemiljö, Arkitekturmuseet och Arkus.
Ladda ner rapporten

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.