IFOUS FOKUSERAR - SKOLMILJÖER - UTVÄRDERING OCH ERFARENHETSÅTERFÖRING I FYSISK SKOLMILJÖ
En forskningsstudie då nio skolor utvärderats och analyserats med hjälp av gåturer. 50 gåturer har genomförts under hösten och vintern 2018-2019. Författare är Suzanne de Laval arkitekt och tekn.dr, Anneli Frelin professor i didaktik och Jan Grannäs docent i didaktik. Projektet är tvärvetenskapligt och praktiknära.
Till projektet har en videofilm producerats. Länk till filmen
Ladda ner rapporten

FÖRSKOLANS FYSISKA MILJÖ - EN KUNSKAPSÖVERSIKT OCH FÖRSLAG TILL UTVÄRDERING
En kunskapsöversikt och förslag till utvärdering av förskolans fysiska miljö, gjord av Suzanne de Laval på uppdrag av SKL Detta är en sammanställning av dokumenterad kunskap baserat på främst forskning om utformning och användning av förskolans lokaler. Parallellt med akademiska forskningsstudier, pågår det omfattande utvecklingsarbete runt om i kommunerna. Några exempel från kommuner presenteras. 
Rapporten kan laddas ned gratis från SKL:s webbutik

SKOLLOKALERNAS BETYDELSE FÖR LÄRANDE - EN KUNSKAPSÖVERSIKT ÖVER FORSKNING OCH UTVECKLINGSPROJEKT
Kunskapsöversikten är gjord på uppdrag av SKL. Suzanne de Laval har sammanställt kunskapsöversikten som avslutas med ett förslag till hur vi ska bygga upp forskning, utvecklingsprojekt, rådgivning och annan gemensam kunskapsutveckling kring skolbyggande. Sverige ligger långt efter de övriga nordiska länderna när det gäller att sprida kunskap om våra lärmiljöer, den fysiska lärmiljön.
Rapporten kan gratis laddas ner från SKL:s webbutik
 

SKOLANS NYA RUM - EN ANTOLOGI OM SAMSPELET MELLAN PEDAGOGIK OCH ARKITEKTUR
Skolhusgruppen har initierat denna nya antologi som belyser en lång rad aspekter på skolan, skolbyggnaden och dess betydelse för lärande och för pedagogik. I syfte att skapa bättre skolor behöver pedagoger, planerare, arkitekter, forskare, miljöpsykologer, förvaltarre och skolhuvudmän mötas och utbyta erfarenheter. I "Skolans nya rum" har några av dessa experter samlats kring frågor som rör hur arkitektur kan stödja pedagogik och tillmötesgå barns och ungas behov. Femton författare har bidragit med texter: Morgan Andersson, Patrick Bjurström, Emilia Hallin, Inge Mette Kirkeby, Thorbjörn Laike, Lars Lindstaf, Mikaela Lingvall, Karin Manberger, Frida Brismar Pålsson, Ante Runnquist, Mie Svennberg, Mania Teimouri, Catrin Tufvesson och Anna Törnquist. Redaktör för antologin är Suzanne de Laval. Boken kan beställas från Bokus och från Adlibris
 

KLASSRUM MED HIMLEN SOM TAK - En kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan
Kunskapsöversikten bygger på en genomgång av resultat och slutsatser från vetenskapliga och systematiska översikter där författarna sammanställt forskning som belyser hur skolprestationer främst bland barn i grundskoleålder påverkas av utomhusundervisning, av regelbunden fysisk aktivitet och/eller naturkontakt.
Kunskapsöversikten visar att evidensen är tillräckligt stark för att konstatera att utomhusundervisning bidrar positivt både indirekt och direkt till skolprestation och skolresultat.
Rapporten kan laddas ner via länken

GRUNDSKOLOR OCH FRIYTOR - nationell kartläggning och uppföljning av grundskoleelevers tillgång till friytor 2014-2017
Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Boverket genomfört en nationell kartläggning av grundskolornas friytor för de tre läsåren 2014-2015, 2015-2016 och 2016-2017. Statistiken syftar till att ge en nationell bild av situationen vad gäller grundskoleelevernas tillgång till utomhusmiljön, hur den varierar regionalt och hur den påverkas över tid i takt med att befolkningen och bostadsbyggandet ökar. Studien visar att tillgången till friyta minskar över tid. Från 2014-2017 har den genomsnittliga friytan per elev minskat med 3,7 kvadratmeter. I studien har man också studerat förhållandeet mellan hårdgjord mark och grönytor på skolgårdarna och närheten till grönområden från skolan.
Rapporten kan laddas ner via länken
 

DEN SUBTILA OJÄMLIKHETEN - OM GRUNDSKOLORS MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ELEVERS UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
Doktorsavhandling på Umeå universitet av Pär Isling Poromaa. En jämföresle mellan tre olika skolor, en innerstadsskola, en friskola och en förortsskola. Han visar hur den fysiska miljön påverkar såväl elever som lärare på flera olika plan. Utgiven 2016.
Länk till avhandlingen

CLEVER CLASSROOMS
En ny forskningsrapport från University of Salford i Manchester där forskarna har utvärderat en lång rad skolbyggnader och visar att en god fysisk skolmiljö, särskilt ett bra klassrum, ger bättre resultat i skolan.
Läs mer och ladda hem rapporten!
Ladda ner rapporten
 

TO ÅR PÅ TAKET
Läs om utvärderingen av Soria Moria en förskola i Trondheim som under fem år bedrev förskola med förskolegård på taket. Efter två år gjordes en omfattande utvärdering av både hur det fungerade och även ur säkerhets- och arkitektsynpunkt. Många goda råd finner vi här.
Författare är Kristin Eimhjellen, leder for SORIA MORIA barnehagen fra 1989 til 1994. Sigbjørn Berstad, arkitekt og ansvarlig for prosjekteringen av barnehagen, Voll Arkitekter AS, Trondheim. Oddgeir Øyen, Sikkerhetsansvarlig for StatOil, Trondheim, 1992
Hildegunn Vågå, medlem av Brukerrådet og foreldre til 2 barn i barnehagen 1992. Hanne Wilhjelm, arkitekt 1. amanuensis emerita, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Initiativtagare till denna utgåva tillsammans med docent Maria Nordström, Sveriges Landbruksuniversitet, Alnarp. Länk till rapporten
 

LÄRANDE OCH FYSISK MILJÖ - EN KUNSKAPSÖVERSIKT OM SAMSPELET MELLAN LÄRANDE OCH FYSISK MILJÖ I FÖRSKOLA OCH SKOLA
Pia Björklids klassiker från 2005 finns nu tillgänglig att ladda ner via Skolhusgruppen. Kunskapsöversikten beskriver forskning om samspelet mellan barns lärande och fysisk miljö i förskola, grundskola och fritidshem med angränsande utemiljöer.
Boken gavs ut av Myndigheten för skolutveckling.
Länk till Lärande och fysisk miljö

VÄRDERINGSVERKTYG FÖR TILLGÄNGLIG UTBILDNING - Handledning
Handledning för värdering av miljön i förskola, skola och fritidshem sammanställd och utgiven av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. I värderingsverktyget bedöms förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö.
Skolhusgruppen delade på sitt årsmöte 2017 ut Högsta betyg Stort A till SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten för ett Värderingsverktyg som tar ett helhetsgrepp på lärmiljön. Den fysiska miljön är en viktig del och den synliggörs i värderingsverktyget. 
Länk till information och rapporten

PLATS FÖR LEK - SVENSKA LEKPLATSER FÖRR OCH NU
En antologi där vi får veta allt om lekplatser. Redaktörer för antologin är Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo. Boken riktar sig till den som arbetar med – eller utbildar sig inom – planering, gestaltning och förvaltning av bebyggd miljö, parker och lekmiljöer, men även till beslutsfattare eller den som har intresse för frågor kring barns plats i staden, synen på barn i samhället, liksom stadens gröna kulturarv och historia och en hållbar stadsutveckling. Boken är utgiven av Byggtjänst 2016.
Länk till mer information
 

BETTER SPACES FOR LEARNING
En rapport utgiven av RIBA, Royal Institute of British Architects, som handlar om vikten av väl designad skolmiljö. Här får vi goda argument för att bra fysisk miljö i skolan är viktig för såväl elevernas som lärarnas välbefinnande samt att det förbättrar rsultaten i skolan när eleverna kan koncentrera sig och må bra. Författare är Emilia Plotka och den är utgiven i maj 2016.
Länk till rapporten

BYGGA STAD FÖR BARN
En kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer och metoder för delaktighet och barnkonsekvensanalys. Författare är Suzanne de Laval och rapporten är utgiven av Arkus. Rapporten tar upp det brännande och högaktuella ämnet hur vi planerar för barn, hur vi gjort tidigare under 1900-talet och visar på den aktuella forskning och forskningslitteratur som finns och användbara metoder för delaktighet.
Länk för att beställa boken
 

HYGIENRUM I SKOLOR
SKL har nyligen givit ut en bok om hygienrum i skolor, lokalåtgätder för en god arbetsmiljö. Matnyttigt för den som planerar skolor. Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnastiken och att många elever inte går på toa under skoldagen. Det finns en hel del saker som fastighetsorganisationerna kan bidra med, dels genom att planera den fysiska miljön men också genom att stödja skolverksamheten. I den här skriften kan du läsa om flera intressanta lösningar för att göra miljön i skolor tryggare.
Länk för att beställa boken

GÖR PLATS FÖR BARN OCH UNGA! BOVERKETS/MOVIUMS VÄGLEDNING 
Nu finns en nationell vägledning för dig som arbetar med planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljöer med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar. Den har tagits fram i ett samarbete mellan Boverket och Movium på uppdrag av regeringen.
Ladda ner den gratis, eller köp en tryckt vägledning
 

SKOLGÅRDEN - FÖRVALTNING OCH UTVECKLING
En handledning för den som utvecklar och förvaltar skolgårdar och förskolegårdar. Författare är Lena Jungmark och Petter Åkerblom, utgivare är SKL.
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand. Skolgården är dessutom en viktig lärandemiljö för verksamheten..
Beställ boken
 

FÖRSKOLA, FORM, PEDAGOGIK
En ny rapport av Helena Westholm och Petter Rydsjö om erfarenheter från energieffektiva byggnader. Här studeras några av de nya energisnåla förskolor som byggts de senaste 5 åren. Utformningsaspekter som är relaterade till energibesparing, till exempel kompakt form, vindfång, fönsterutformning, belysning, solvärme studeras i förhållande av vad de kan betyda för den dagliga verksamheten och pedagogiken på förskolor.
Projektet har finansierats av Arkus och Lågan.
Länk till rapporten
 

SKOLANS OCH FÖRSKOLANS UTEMILJÖER
Antologin Skolans och förskolans utemiljöer. Kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö - speglar innehållet i konferensen "Konkurrensen om marken. Hur försvarar vi rätten til bra utemiljöer i skola och förskola?" som Skolhusgruppen arrangerade tillsammans med Movium och Arkus i november 2013.

En antologi med elva författare – arkitekter, landskapsarkitekter, lokalplanerare, miljöpsykolog, pedagog, folkhälsovetare, kulturgeograf och demograf. Flera aspekter på varför skolgårdar och förskolegårdar är viktiga att värna om för barnens skull diskuteras. Utemiljöns centrala betydelse för lek och lärande tas upp. Inte minst belyses varför barn och unga behöver kunna röra sig ute på egen hand där de bor.

För hälsans skull, för sin motoriska, sociala och intellektuella utvecklings skull och för att lära känna och utforska sin närmiljö. Vad säger lagstiftningen? Vad behöver man tänka på? Var fattas besluten och hur får vi ut kunskapen till beslutsfattarna? Den här antologin visar på behovet av och vägarna till en barnvänligare stadsplanering och samhällsutveckling på barns och ungas villkor och hur man samverkar med barn och unga i praktiken.
Ladda ner antologin
Beställ den som trycksak
 

HUR KAN SKOLANS ARKITEKTUR STÖDJA LÄRANDET?
Hur kan skolans arkitektur stödja lärandet? Denna fråga ställer sig arkitekter, pedagoger, kommunala och privata byggherrar, forskare m.fl. Skolhusgruppen har varit den samlande gruppen som tagit initiativet till och huvudansvaret för att arrangera det seminarium som genomfördes den 16 november 2010 på Arkitekturmuseet och som redovisas i denna rapport.
Medarrangörer till seminariet har varit Lärarförbundet, Sveriges Arkitekter - ARKiS Arkitektur i skolan, Movium - Centrum för stadens utemiljö, Arkitekturmuseet och Arkus.
Ladda ner rapporten